Полезно в ДВ (бр. 73 от 25.08.2023 г.)

В брой 73 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР.

Наредбата се променя с цел привеждането й в съответствие със Закона за съдебната власт, оптимизиране на работата на разследващите полицаи, извършващи разследване по досъдебни производства на територията на област София, както и унифициране на подхода при изплащането на допълнителното възнаграждение на държавните служители, извършващи парашутна дейност петнадесет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, в която извършват тази дейност.

Промените в Наредба № 8121з-1060 влизат в сила от 1 септември 2023 г.

В този брой се изменя и Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Направените изменения и допълнения имат за цел да подпомогнат директорите на спортни училища при планиране на учебния процес, при коректното му отразяване в учебната документация и при издаване на съответните документи за завършено образование и придобита професионална квалификация.

Конкретното определяне на броя на часовете в допълнителните седмици на Рамковият учебен план за общо и професионално образование в спортните училища ще допринесе за точно и еднозначно реализиране и отчитане на допълнително определените четири учебни часа за спортна подготовка, предвидени за осъществяване на тренировъчен процес и за постигане на коректен брой учебни часове в типовите учебни планове в съответствие с броя на учебните седмици.

Промените в Наредба № 4 ще се прилагат за училищните учебни планове от учебната 2023 – 2024 година.

 

Коментарите са затворени.