Полезно в ДВ (бр. 70 от 15.08.2023 г.)

В брой 70 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Промените са свързани с определянето на командировъчните пари, които получават морските лица за времето на извършване на международен рейс по море или по река Дунав.

Определят се минималните размери за командировъчните пари на ден за морските лица по длъжности, като работодателите вече ще имат право да се отклоняват от тях само в посока на тяхното увеличение, но не повече от два пъти.

Въвежда се и възможност заповедите за командировка или специализация в чужбина да се създават и като електронен документ.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

С редакцията в текста на Наредба № 32 от 1997 г. се цели надграждане на информационната система на нотариалната камара със създаването на нови модули в нея.

Справки от информационната система ще се предоставят на инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, застрахователи, застрахователни посредници, Фонда за компенсиране на инвеститорите, Гаранционния фонд и други лица с определен правен интерес във връзка с извършваната от тях регламентирана дейност, срещу заплащане цената на услугата, която е разходоориентирана за извършване на административната услуга.

В информационната система на Нотариалната камара ще се включват извлечения от пълномощни, след нотариално удостоверяване на подпис, за извършване на действия пред инвестиционен посредник, управляващо дружество, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и Фон­да за компенсиране на инвеститорите, както и извлечения от пълномощни, след нотариално удостоверяване на подпис, за извършване на действия пред застраховател, застрахователен посредник (пълномощно по чл. 338, ал. 1 от Кодекса за застраховането) и пред Гаранционния фонд (пълномощно по чл. 558, ал. 6 от Кодекса за застраховането).

 

 

 

Коментарите са затворени.