Полезно в ДВ (бр. 68 от 08.08.2023 г.)

В брой 68 на “Държавен вестник” се допълва Кодексът за застраховането.

Промяната в КЗ има за цел засилване на регулаторната рамка по отношение на изпълнението на задълженията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и на застрахователите във връзка с функционирането на системата „Зелена карта“ в България. Чрез него ще се постигне гарантиране на точно и своевременно изпълнение на задълженията на застрахователите и НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“, съгласно изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата. Също така, ще се създаде правна възможност за предприемане на надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор в случай на неизпълнение на задълженията на застрахователите и на НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“.

В текущия брой на ДВ се изменя Устройственият правилник на Министерството на околната среда и водите. 

Направените изменения в акта са насочени към въвеждане на промени във функционалните задължения на едно от звената в специализираната администрация на Министерство на околната среда и водите с цел постигане на съответствие със законодателството, свързано с управлението на Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г. и за осигуряване на по-добра ефективност на административните процеси в министерството.

С промените в текста на Устройствения правилник на МОСВ се осигурява подобряване на процедурното и оперативно изпълнение на функциите и задачите, свързани с управлението на средства от Европейския съюз в сектор околна среда чрез пълно, точно и изрично съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/1060, който представя общоприложимите разпоредби за периода 2021 – 2027 г., като се прецизират функциите на отделни звена, съобразно спецификата на извършваната от тях дейност.

В този брой се изменя и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Очакваните резултати от прилагането на измененото ПМС № 23 са свързани с осигуряване на мерки за правилната оценка на наркотичните вещества, която е от изключително значение при преценката на обществената опасност на деянието, макар характеристиката на престъплението да не се определя само на основата на тяхната стойност.

С актуализирането на цените на растенията и веществата, определени като наркотични по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и класифицирани в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и включването им в този акт се създават предпоставки за по-ефективно провеждане на наказателната политика на държавата в областта на наказване на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

 

Коментарите са затворени.