Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец август 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, 27.06.2023 и 1.08.2023 г.; Банкови сметки на юридически и физически лица – Сметка за основни операции; Изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка – Липса на издадено кредитно известие; Ревизия по специален ред – Воденото счетоводство по сметки 302 Материали и 303 Продукция е единствено в стойностно изражение

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин
 2. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 3. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Фактури, които не удостоверяват реално извършени услуги, поради което с отразяването им в счетоводството и намаляване на финансовия резултат със стойностите по тях са нарушени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството, уреждащи принципа на документалната обоснованост – Възникнала постоянна разлика по чл. 26, т. 1 ЗКПО, във вр. с чл. 10 ЗКПО, с която да се преобразува счетоводния финансов резултат, а предвид неизвършването на услугите не съществува и основанието за корекция по чл. 16, ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 ЗКПО за поправяне на последиците от отклонение от данъчно облагане.
 4. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
 5. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 6. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 8. Облагане на социалните разходи
 9. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 11. Подаване на декларации за дължими данъци
 12. Правила за определяне на таксата за битови отпадъци
 13. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 14. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 15. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз.  Данъци, мита и такси. Облагане с ДДС на инвестиционни проекти
 16. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, от 27.06.2023 и от 1.08.2023 година
 17. Регистрационна карта на земеделски стопанин
 18. Регламентация на местните данъци и такси
 19. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на безвъзмездните сделки
 20. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 21. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Неприложимост на чл. 115 ЗДДС при частично или непълно плащане на цената по доставката, защото не се касае за промяна на размера на дължимото плащане, а до неплащането изцяло, което не е и самостоятелна и достатъчна причина за издаване на кредитни известия. Липса на издадено кредитно известие не преклудира правото на доставчика да претендира възстановяване на ДДС, което той е платил във връзка с извършена доставка, за която не е получил плащане и за която е сигурно, че няма да получи плащане, тъй като длъжникът е изпаднал в обективна невъзможност да извърши такова
 22. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г.
 23. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г. (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Основания за провеждане на ревизията по специалния ред на чл. 122 ДОПК – Воденото счетоводство, не дава възможност за установяване на основата на данъчното облагане и извлечението по сметки 302 Материали и 303 Продукция единствено в стойностно изражение е без данни за количество, видове материали и видове готова продукция

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на паричните средства. Ограничения при плащанията в брой на дивиденти и трудови възнаграждения

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и лични данни
 2. Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна
 3. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 4. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 5. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 6. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 7. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други – Обр. З-2
 8. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) – Обр. З-3
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице – Обр. З-1
 11. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 12. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 13. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 14. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 15. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 16. Осигурително законодателство за 2023 година
 17. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца

Сделки. Банки и финанси

 1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции
 2. Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2023 г.
 10. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2023 г.
 11. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.