Държавен вестник, брой 70 от 15.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 70 от 15.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 70 от 15.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 10.08.2023 г. за възлагане на „България Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
МЕТОДИКА за определяне размера на компенсацията въз основа на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата, от „България Хели Мед Сървиз“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 10.08.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 10.08.2023 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1974-МИ от 10.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Коментарите са затворени.