Държавен вестник, брой 68 от 08.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 68 от 08.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 68 от 08.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Кодекса за застраховането
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка и „Българска банка за развитие“ ЕАД за заем, отпуснат на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация

Президент на Републиката

УКАЗ № 148 за освобождаване на Богдан Константинов Паташев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
УКАЗ № 149 за назначаване на Костадин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, със седалище във Ватикана
УКАЗ № 155 за определяне на Димитър Желязков Стоянов за представител на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 02.08.2023 г. за изменение на Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 04.08.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1950-НС от 03.08.2023 г. относно обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова и Мирослава Петрова Петрова за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1952-МИ от 03.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР

 

Коментарите са затворени.