Държавен вестник, брой 67 от 04.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 67 от 04.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 67 от 04.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
СЕМЕЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за горите
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 146 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
УКАЗ № 147 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 49-ото Народно събрание на 21 юли 2023 г., и мотивите към указа

Министерство на здравеопазването министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
НАРЕДБА № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Комисия за защита на личните данни

НАРЕДБА № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6467 от 15.06.2023 г. по административно дело № 7094 от 2022 г.
НАРЕДБА № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.