Полезно в ДВ (бр. 61 от 18.07.2023 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 19 от 6 юли 2023 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство.

Съгласно Регламент (ЕО) 2150/2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство държавите членки на Европейския съюз трябва да регламентират своята политика за управление на въздушното пространство в съответствие с концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство, която се основава на принципа, че същото не трябва да се определя само като гражданско или военно, а да се разглежда като едно цяло и да отговаря във възможно най-голяма степен на изискванията на всички ползватели. В допълнение, документите на Международната организация за гражданска въздухоплаване (ИКАО) и законодателството на Европейския съюз, регламентиращи управлението на въздушното пространство изискват установяването и функционирането на система за планирането и използването на въздушното пространство в интерес на всички ползватели.

През последните години значително се е повишил броя на новите ползватели на въздушното пространство на Република България, като освен Военновъздушните сили, ползватели на въздушното пространство са и нови структури към Министерството на транспорта и съобщенията и други ведомства. В тази връзка в чл. 40, ал. 1 от новата наредба са посочени всички ползватели на въздушното пространство, включително и новите.

С приемането на Наредба № 19 се цели подобряване на взаимодействието между гражданско и военно управление на въздушното пространство, което се организира на стратегическо, предтактическо и тактическо ниво на управление и се използва чрез установяване на споразумения и процедури с цел увеличаване безопасността и капацитета на въздушното пространство, както и намаляване на вредния ефект върху околната среда. С новата уредба ще се постигне отстраняване на идентифицирани недостатъци, както и подобряване на ефикасността и гъвкавостта на операциите на въздухоплавателните средства.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Направените изменения са свързани с подобряването на устройството и безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Удължават се някои от сроковете за извършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност, без това да доведе до компромиси с изискванията за качество на извършваната дейност.

Облекчава се административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане по отношение на изискванията за наличие на персонал, като се позволява и на управителите на търговски дружества, които притежават нужната квалификация, да изпълняват лично дейности, за които досега се е изисквало да имат назначен служител по трудово правоотношение.

От регистрационния режим спрямо обектите, в които функционират съоръжения с повишена опасност отпадат пълначните станции.

 

 

Коментарите са затворени.