Полезно в ДВ (бр. 60 от 14.07.2023 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за мерките срещу изпирането на пари.

С направените промени се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, които са заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL).

С редакцията в текста се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, така и със стандартите на FATF.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В обхвата на дейностите, осъществявани в първичната медицинска помощ, се разширява времевия период, в който се оказват здравни грижи в дома на новородените деца. На настоящия етап възможността за домашни посещения, които да се осъществяват от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти за оказване на здравни грижи в дома на новородените деца, е ограничена до 14 дни след изписването на бебето от родилното отделение. С изменението в текста се разширява обхвата на тази дейност до 6 месеца след изписване от лечебното заведение.

Промените са направени с цел актуализация на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и осигуряване на допълнителни възможности за здравно обслужване, диагностика и лечение на пациентите в извънболнични и в болнични условия. В извънболничната медицинска помощ промените целят да гарантират по-добро здравно обслужване в дома от медицински сестри, акушерски и лекарски асистенти на новородените деца и да разширят диагностичните възможности за лица с различни здравословни проблеми. В обхвата на болничната медицинска помощ измененията представляват от една страна допълнителни възможности за лечение в рамките на пакета на НЗОК, както и актуализация на някои кодове на заболявания и терапевтични процедури в утвърдените алгоритми на клиничните пътеки.

 

Коментарите са затворени.