Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателни решения – Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване – обжалване на отказ; Сделка с дружествени дялове при невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор; Понятието „имущество“ във връзка с установяване на незаконно придобито имущество;

Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 г.; Счетоводно отчитане на придобит актив, обособен като обезпечение; Доставка на услуга за лични нужди – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове при наличие на невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор – Приложимост на отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ТЗ при прехвърляне на дружествени дялове между съдружници
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на търговските отстъпки и намаления – Рекламна кампания, при която безвъзмездно се предоставя напитка при продажбата на спиртни напитки, представлява търговска отстъпка, която по аргумент от чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗДДС не се включва в данъчната основа на осъществените продажби и върху чиято стойност не е дължимо начисляването на ДДС – По аргумент от чл. 130, ал. 3 ЗДДС случаи на доставки, които се смятат за частично авансово плащане по втори последващи доставки, които се използват за основната независима икономическа дейност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
  5. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 18 от ППЗДДС
  7. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 16 от ППЗДДС
  8. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
  9. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
  10. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Кои от получените от ревизираното лице суми се включват в облагаемия оборот при преценката на предпоставките за възникване на задължението за регистрация за целите на ДДС – Квалифициране на дадена дейност по принцип като икономическа, когато се осъществява редовно и срещу получавано от доставчика възнаграждение
  11. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Липса на доказано данъчно събитие, поради което данъкът не е станал изискуем и не е възникнало задължение за начисляването му и съответно е отказано на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС да бъде признато право на данъчен кредит – Съгласно практиката на ВАС само въз основа на фактури и доказателства за счетоводното им отразяване от получателя не може да се обоснове извод за реалност на доставките, по които е начислен ДДС
  12. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
  13. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране отговорността на получателя за невнесения от доставчика ДДС – Наличие на данни за свързаност между дружествата поради синхрон в действията им при сключването на договорите – Привидност на правоотношенията
  14. Отчитане на субсидиите и финансиранията по ЗДДС – Доставка на услуга по предоставяне за ползване за лични нужди на физическо лице – собственик на недвижим имот по чл. 9, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 5 и чл. 25, ал. 3, т. 7 ЗДДС – Къщи за гости, построени по договор с Държавен фонд „Земеделие“ – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност, като след изтичане на 5-годишния договор с ДФЗ се прекратява дейноста
  15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Липса на кадрова/материална обезпеченост като основание за непризнаване право на данъчен кредит – Условия да се счита една сделка за привидна – „Еднотипни и написани на компютър“ договори

 

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 2. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители – Ползване на държавна помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ от земеделски стопанин, извършващ стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ – Подаването на декларация по чл. 29а като задължително условие, за да бъде приложен този ред на облагане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване – Правомощия на съда при обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията
  2. Счетоводен стандарт (СС) 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – разяснения – Ред за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му
  3. Счетоводно и данъчно третиране на гаранционно поддържане и последващо обслужване на продадени продукция и стоки – Установени задължения за ДДС вследствие на отказано право на данъчен кредит – Доказване реалността на доставките по гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – Счетоводно отчитане като материален запас на придобит актив, обособен като обезпечение – Несъвместимост на основанието за държане на актив с очакването за настъпване на бъдещи икономически изгоди от него

 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 17 от ППЗСП във връзка с лечение в чужбина
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна/месечна помощ за превенция на изоставянето и реинтеграция на детето за отглеждането му при близки и роднини или в приемно семейство
 4. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 5. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по ППЗСП
 6. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 7. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 8. Определяне на минимален размер на пенсията
 9. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 10. Пенсии за инвалидност
 11. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 12. Преизчисляване на пенсиите
 13. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“
 14. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
 2. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора. Понятие „имущество“ – Обхват на понятието „имущество“ във връзка с извършването на проверки за установяване на незаконно придобито имущество – Участие на парични средства с неустановен законен източник, които не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, при определяне на значителното несъответствие по § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
 3. Форма СПБ-10Б – Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал
 4. Форма СПБ-11 – Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимални и максимални размери на пенсиите
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа; [email protected]

Коментарите са затворени.