Нова Европейска финансова практика – юни 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юни

дело С-322/22 от 8 юни 2023 година

Принцип на лоялно сътрудничество – Принцип на ефективност – Данък, събиран от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума – Национална правна уредба, ограничаваща правото на изплащане на лихва до периода до тридесетия ден след публикуването на решението на Съда в Официален вестник на Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на ефективност, разглеждан във връзка с принципа на лоялно сътрудничество не допуска национална правна уредба, която при подаване на искане за възстановяване на надвзет данък над 30 дни след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решение на Съда, от което произтича констатацията, че съответното данъчно облагане противоречи на правото на Съюза, ограничава начисляването на лихвите върху надвзетата сума, които се дължат на засегнатото данъчнозадължено лице, до тридесетия ден, следващ това публикуване, и дори изключва всякакви лихви, когато надвземането е извършено спрямо данъчнозадълженото лице след посочения тридесети ден.

Спор във връзка с решение на полската данъчна администрация да ограничи и откаже изплащането на лихви върху надвзети суми за данък в нарушение на правото на Съюза.

дело С-455/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обхват на понятието „потребител“. Физическо лице, което се включва в система, която е създадена от търговско дружество и му позволява по-специално да се ползва от някои финансови предимства при закупуването от него или от други лица, участващи в тази система благодарение на неговата препоръка, на стоки и услуги от търговските партньори на това дружество, когато посоченото физическо лице преследва цели, които не попадат в рамките на неговата търговска или професионална дейност.

Спор относно някои клаузи, съдържащи се в общите условия на договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци.

дело С-545/21 от 8 юни 2023 година

Структурни фондове на Европейския съюз — Действия, за които се предполага, че могат да поставят в по-благоприятно положение икономически оператор в хода на процедура за възлагане на обществена поръчка — Финансови корекции от държавите членки във връзка с установените нередности — Приложими критерии — Понятие „нередност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държавите членки извършват преценка във всеки отделен случай, за да определят приложимата финансова корекция, при спазване на принципа на пропорционалност, като вземат предвид по-специално естеството и сериозността на установените нередности, както и финансовите им последици за съответния фонд. Действия, които могат да се квалифицират като „корупционни действия“, извършени в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет изпълнение на съфинансирано от структурен фонд на Съюза строителство и за които е образувано административно или съдебно производство.

Понятие „нередност“.

Спор относно законосъобразността на решение с което се определя възстановяването на сумите, платени в изпълнение на оперативна програма, включваща обществена поръчка за изпълнение на пътно строителство, съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), одобрена с Решение C(2007)6318 на Комисията от 7 декември 2007 г., последно изменено с Решение C(2016)6409 на Комисията от 13 октомври 2016 г.

дело С-570/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор с двойна цел — Преценка във връзка с договор за кредит, който отчасти се отнася до стопанската дейност на кредитополучателя и отчасти до цели извън тази дейност — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор с двойна цел, сключен от лице, упражняващо професионална или търговска дейност, и друго лице, което не извършва никаква професионална дейност. Ограниченост или непреобладаващ характер на професионалната или търговска цел в общия контекст на подписания договор. Лице, което, упражнявайки търговска или професионална дейност, е сключило договор за кредит заедно с друг кредитополучател, който не упражнява такава дейност, ако е действало отчасти в рамките на собствената си дейност и отчасти извън нея.

Спор по повод на плащането на сума, заедно с лихви, получена от банка по силата на клаузи, съдържащи се в договор за ипотечен кредит, индексиран по обменния курс в чуждестранна валута.

дело С-292/22 от 15 юни 2023 година

Митнически съюз – Обща митническа тарифа – Класиране на стоките – Комбинирана номенклатура – Рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло – Липса на предвиден метод за изследване на консистенцията на продукт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките. При липсата на дефинирани в Комбинираната номенклатура методи и критерии за преценката дали хранителен препарат от палмово масло, който не спада към позиция 1516 от тази номенклатура, е претърпял обработка, различна от рафинирането, митническите органи могат да избират подходящия за тази цел метод, при условие че той може да доведе до съответстващи на посочената номенклатура резултати, което националният съд следва да провери.

Спор по повод на наказателно постановление, с което на дружество е наложена имуществена санкция за митническа измама поради неправилно тарифно класиране на стоките, внесени и декларирани от това дружество.

дело С-411/22 от 15 юни 2023 година

Социална сигурност — Социални предимства — Различно третиране — COVID-19 — Карантина на служители, разпоредена от националния здравен орган — Обезщетяване на посочените служители от страна на работодателя — Възстановяване на разходите на работодателя от компетентния орган — Изключване на погранични работници, карантинирани съгласно мярка, взета от органа на държавата им на пребиваване — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансирано от държавата обезщетение, което се предоставя на заетите лица за имуществените вреди, причинени от възпрепятстването на професионалната им дейност по време на карантината за които се подозира, че са болни от или са заразени с COVID-19. Правна уредба на държава членка, съгласно която предоставянето на обезщетение за загубата на доходи, претърпяна от работниците в резултат на карантина, разпоредена поради положителен резултат от тест за COVID-19, зависи от това дали налагането на мярката за карантиниране е разпоредено от орган на тази държава членка.

Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“.

Спор между Th и Административна управа по повод на отказа на последния да обезщети Th за претърпяната от служителите му загуба на доходи през периодите на карантина по съответното им местоживеене в Словения и Унгария, наложени от компетентните органи на тези държави членки във връзка с пандемията от COVID-19.

дело С-520/21 от 15 юни 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Клаузи за преизчисляване – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Последици от обявяването на договор за изцяло недействителен – Възможност за предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви – Вреда за потребителя – Вреда за банката – Възпиращ ефект на забраната на неравноправните клаузи – Ефективна защита на потребителите – Съдебно тълкуване на национална правна уредба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Неоснователно обогатяване. Съдебна практика, според която потребителят има право да иска от кредитната институция обезщетение, надхвърлящо връщането на платените месечни вноски и разноските, платени във връзка с изпълнението на този договор, както и плащането на законна лихва за забава, считано от поканата за плащане, при условие че са спазени целите на Директива 93/13 и принципът на пропорционалност. Съдебна практика, според която кредитната институция има право да иска от потребителя обезщетение, надхвърлящо връщането на паричните средства, предоставени за изпълнението на договор, както и плащането на законна лихва за забава.

Спор по повод на иск за събиране на вземане, което възникнало от ползването на пари по договор за ипотечен кредит, който трябва да бъде обявен за недействителен, тъй като след премахването на неравноправните клаузи въпросният договор не може да се изпълнява.

Коментарите са затворени.