Нова Европейска финансова практика – юли 2023 г

.Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юли

дело С-252/21 от 4 юли 2023 година

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни — Социални онлайн мрежи — Злоупотреба с господстващо положение на оператора на такава мрежа — Злоупотреба, която се състои в обработването на лични данни на ползвателите на тази мрежа, предвидено от общите условия за използване на мрежата — Правомощия на орган за защита на конкуренцията на дадена държава членка да констатира несъответствието на това обработване с този регламент — Съчетаване с правомощията на националните надзорни органи за защита на личните данни — Принцип на лоялно сътрудничество — Обработване на специални категории лични данни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ регламент относно защитата на данните. Съгласие, дадено на предприятие, администратор в господстващо положение. Законосъобразност на обработването. Обработване, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за целите на легитимните интереси на администратора или на трето лице. Обработване, необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Специални категории лични данни. Лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните. Определяне на правила съгласно конкурентното право от орган, който се намира в държава членка, различна от тази на водещия надзорен орган за защита на данните.

Спор между Meta и орган за защита на конкуренцията, Германия, относно решението, с което този орган забранява на посочените дружества да извършват обработването на някои лични данни, предвидено в общите условия за използване на социалната мрежа „Facebook“.

дело С-593/22 от 6 юли 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Приложно поле – Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута – Клаузи относно валутния риск – Презумпция за знание на закона – Понятие „императивни законови разпоредби“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Не е необходимо клаузата в договор за кредит, сключен между потребител и продавач да цитира буквално съответстващата императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право или изрично да препраща към нея, а е достатъчно тя да е равностойна от материалноправна гледна точка на тази императивна разпоредба. Обстоятелство, че потребителят не е знаел, че клауза в договор за кредит отразява императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право. Понятие „императивни законови разпоредби“.

Спор по повод на констатацията на неравноправния характер на договорна клауза.

дело С-180/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно облагане на произведения на изкуството, доставени на данъчнозадължен дилър с освободени от облагане вътреобщностни доставки. Платеният от данъчнозадължен дилър ДДС за вътреобщностното придобиване на произведение на изкуството, за чиято последваща доставка се прилага режимът за облагане на маржа на печалбата съгласно член 316, параграф 1 от тази директива, е част от данъчната основа на тази доставка.

Спор във връзка с изчисляването на данъчната основа на данъка върху добавената стойност при прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата към доставките на произведения на изкуството, които заинтересованото лице е получило с вътреобщностна доставка.

дело С-313/22 от 13 юли 2023 година

Структурни фондове — Съфинансиране — Дълготрайност на инвестиционни проекти — „Съществена промяна“ на съфинансиран инвестиционен проект — Възстановяване на помощ при прехвърляне на стопански обект, който е предмет на този проект — Отражение на специфичните обстоятелства, при които е извършено прехвърлянето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейски фонд за регионално развитие. Прехвърляне на стопански обект, предмет на инвестиционен проект, съфинансиран от структурните фондове на Съюза, представляващо „съществена промяна“. Извършване на финансови корекции при такова прехвърляне.

Спор по повод на частичното възстановяване на финансова помощ, предоставена за модернизацията на стопански обект — хотел и създаването на три нови работни места.

дело С-344/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

„Доставка на услуги, извършвана възмездно“ по смисъла на Директива 2006/112. Предоставяне на балнеолечебни съоръжения от община. Съгласно общинска наредба последната събира курортна такса в определен размер за всеки ден престой от пребиваващите на територията й посетители, при положение че задължението за плащане на тази такса не е свързано с използването на тези съоръжения.

Спор относно правото на община да приспада платения по получени доставки данък върху добавената стойност.

дело С-615/21 от 13 юли 2023 година

Данък върху добавената стойност – Национална правна уредба, която предвижда възможност за спиране на давностния срок за действията на данъчните органи без ограничаване във времето, в случай на съдебно производство – Повторно образувано данъчно производство – Принципи на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална процедура за данъчно облагане. Национална правна уредба, която предвижда спирането на давностния срок за данъчното право в рамките на съдебния контрол, без ограничаване във времето, независимо от броя на повторно образуваните данъчни производства. Принципите на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза допускат правна уредба на държава членка и свързаната с нея административна практика, съгласно които в областта на ДДС срокът, в рамките на който се погасява правото на данъчната администрация да установи този данък, спира да тече през цялата продължителност на съдебните проверки.

Спор относно правото на дружество да приспадне от дължимия от него данък върху добавената стойност размера на дължимия ДДС за различни придобивания на стоки, извършени през юни 2010 г., както и между ноември 2010 г. и септември 2011 г.

 

 

Коментарите са затворени.