Държавен вестник, брой 64 от 26.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 64 от 26.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 64 от 26.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за особените залози
ЗАКОН за особените залози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за особените залози
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА № H-4 от 1.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Разград, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2023 г.
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Шумен, за 2023 г.
СПЕЦИАЛИСТИ, отписани от списъка на вещите лица през 2022 г.
СПЕЦИАЛИСТИ, отписани от списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

 

Коментарите са затворени.