Държавен вестник, брой 60 от 14.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 60 от 14.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 60 от 14.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г.
РЕШЕНИЕ относно процесуалното представителство на българската държава по международни арбитражни дела

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на „Български пощи“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 7.07.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
РЕШЕНИЕ № 469 от 7.07.2023 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
НАРЕДБА № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
НАРЕДБА № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-42 на НЗОК от 29.06.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

 

Коментарите са затворени.