Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Митнически съюз – Класиране на стоките; Право на приспадане на ДДС – Отказ, който се основава на нищожността на сделката; Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума; Социална сигурност — Различно третиране — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“; Предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви

Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък, събиран от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума – Национална правна уредба, ограничаваща правото на изплащане на лихва до периода до тридесетия ден след публикуването на решението на Съда в Официален вестник на Европейския съюз
 2. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на ДДС – Отказ, който се основава на нищожността на сделката съгласно националното гражданско право – Изключения от правото на приспадане на ДДС се допускат само в изрично предвидените в разпоредбите на Директива 2006/112 случаи
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически съюз – Обща митническа тарифа – Класиране на стоките – Комбинирана номенклатура – Рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло – Липса на предвиден метод за изследване на консистенцията на продукт
 5. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика
 6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 2. Парични обезщетения за болест в рамките на ЕС – Социална сигурност — Социални предимства — Различно третиране — COVID19 — Карантина на служители, разпоредена от националния здравен орган — Обезщетяване на посочените служители от страна на работодателя — Възстановяване на разходите на работодателя от компетентния орган — Изключване на погранични работници, карантинирани съгласно мярка, взета от органа на държавата им на пребиваване — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“
 3. Правила за избягване съвпадането на различни видове обезщетения в рамките на Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор с двойна цел – Преценка във връзка с договор за кредит, който отчасти се отнася до стопанската дейност на кредитополучателя и отчасти до цели извън тази дейност – Понятие “потребител”; Ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Последици от обявяването на договор за изцяло недействителен – Възможност за предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви – Възпиращ ефект на забраната на неравноправните клаузи – Съдебно тълкуване на национална правна уредба
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци — Понятие „потребител“
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Отменяне и възстановяване на финансова помощ от Общността
 5. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз – Структурни фондове на Европейския съюз — Действия, за които се предполага, че могат да поставят в по-благоприятно положение икономически оператор в хода на процедура за възлагане на обществена поръчка — Финансови корекции от държавите членки във връзка с установените нередности — Приложими критерии — Понятие „нередност“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.