Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Брой 56 от 30.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки
ЗАКОН за обществените библиотеки
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
ЗАКОН за допълнение на Закона за туризма
ЗАКОН за туризма
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието от Народното събрание на 23 юни 2023 г.
РЕШЕНИЕ на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 103 за назначаване на полковник Любомир Богданов Монов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, считано от 28.06.2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 27.06.2023 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 27.06.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 9 от 26.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ № І-5 от 21.06.2023 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“
ИНСТРУКЦИЯ № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 170 от 15.06.2023 г. за изменение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

Поправки

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

 

Коментарите са затворени.