Полезно в ДВ (бр. 44 от 19.05.2023 г.)

В Държавен вестник, бр. 44 от 19.05.2023 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 15 МАЙ 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. Според изменения чл. 9, ал. 1 право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход.

Диференцираният доход се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето, както следва:

  1. за лице, живеещо само – 165 процента;
  2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 100 процента;
  3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100 процента;
  4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 120 процента;
  5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 120 процента.

Обнародвано е и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 16.05.2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерски съвет.

Той е консултативен орган на Министерския съвет за координация на:

  1. разработването, изпълнението, отчитането и оценката на документите от Националната стратегическа рамка, с изключение на тези в сферата на националната сигурност, отбраната и въоръжените сили, външната политика и управлението на държавния дълг, както и на Националната програма за реформи на Република България и Конвергентната програма на Република България;

2. разработването, изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната;

3. провеждането на политики за развитие на страната или на важни въпроси от обществена значимост.

Постановление приема, че Националната програма за развитие България 2030 е водещ документ за стратегическо планиране, който определя визия, дългосрочни стратегически цели и приоритети на държавната политика във всички области на държавно управление, с изключение на националната сигурност, отбраната и въоръжените сили и външната политика, до 2030 година. Тя се съобразява с насоките и целите на Европейския съюз и на международните организации, в които страната членува.

Обнародвана е и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.) С тази наредба се отменя Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.)

Коментарите са затворени.