Полезно в ДВ (бр. 42 от 12.05.2023 г.)

В брой 42 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.

Считано от 1 юли 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства се увеличава от 10 на 12 процента.

От 1 юни 2023 г. в изключение от посоченото изискване банките няма да поддържат задължителни минимални резерви за привлечените средства от държавния и местните бюджети.

Текущото макроикономическо развитие се характеризира с ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата.

Продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и по отношение на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност.

Предприетата мярка ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите.

Забавянето на кредитната активност би спомогнало за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението финансирано със заемни средства.

В текущия брой на ДВ се изменя и Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

С изменението в наредбата се цели оптимизиране на процедурата, свързана с проверка на исканията за плащане, както и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно промяната на т. 7 от Приложение № 2 като документ за авансово плащане е посочено и удостоверение от обслужващата банка за IBAN номера на банковата сметка 7443 на общината (или общински разпоредител с бюджет) – бенефициент по проекта, предвидена за получаване и разходване на средства от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“.

В случай че тези средства и плащания на общината (общинския разпоредител с бюджет) са включени в системата на единна сметка и СЕБРА ще се издава удостоверение за IBAN номера на съответната транзитна сметка, предвидена за тези средства и за десетразрядния код в СЕБРА на бенефициента, чрез който ще се извършват плащанията за сметка на тези средства.

Коментарите са затворени.