Полезно в ДВ (бр. 41 от 09.05.2023 г.)

В брой 41 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 69 от 4 май 2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха.

От 15 май 2023 г. се създава Център за спешна медицинска помощ по въздуха към Министерството на здравеопазването като лечебно заведение по Закона за лечебните заведения.

Основните дейности на новия център включват оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на местопро­изшествието и по време на транспортирането; осигуряване на медицински специалист или екип при извършване на въздушен транспорт на донори на органи и на органи, пред­назначени за трансплантация, кръв и кръвни съставки, при необходимост от придружаване; осигуряване на медицински специалист или екип при извършване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на здравеопазването, при необходимост от придружаване и други.

Дейността на центъра ще се осъществява от стационарни диспечерски екипи в координационна централа и мобилни спешни екипи, в т.ч. реанимационни, лекарски, долекарски и домедицински.

Организирането на националната система за оказване на медицинска помощ по въздуха ще скъси времето за реакция и ще повиши качеството на оказваната в необходимия обем медицинска помощ на пациенти в спешни състояния.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството.

С новата наредба се регламентира детайлно процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, като по този начин е преодоляна съществуващата празнота в действащия акт на Министерския съвет.

Предвидено е условията и редът за осигуряване на доволствията на българските граждани по чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България да се определят в акт на министъра на отбраната.

Определени са условията и редът за изплащане на част от семестриалната такса за обучение в съответното висше училище, в изпълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. В отделен раздел е разписан и реда за финансово осигуряване на обучението.

 

 

Коментарите са затворени.