Държавен вестник, брой 44 от 19.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 44 от 19.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 11.05.2023 г. по конституционно дело № 3 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 15.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 на МС от 28.07.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 16.05.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 16.05.2023 г. за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 на МС от 13.06.1996 г. за разполагане и функциониране на зенитен полигон на българската армия в района на нос Шабла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 16.05.2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 17.05.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
НАРЕДБА за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
НАРЕДБА за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 75 от 31.05.2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
НАРЕДБА № 81 от 22.06.2006 г. за определяне на условията и въвеждане на Списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-09-503 от 12.05.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
МЕТОДИКА по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Коментарите са затворени.