Държавен вестник, брой 41 от 09.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 41 от 09.05.2023 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 3.05.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството НАРЕДБА за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството НАРЕДБА за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 3.05.2023 г. за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 3.05.2023 г. за допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 4.05.2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването РЕШЕНИЕ № 343 от 4.05.2023 г. за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 5 от 2.05.2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол  

Коментарите са затворени.