Полезно в ДВ (бр. 37 от 25.04.2023 г.)

В брой 37 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Направена е редакция в текста във връзка с измененията и допълненията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в Държавен вестник, бр. 21 от 12 март 2021 г. и свързани с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци извършили инвестиции или увеличили инвестициите си в Република България.

В разпоредбата на чл. 16 е добавен нов текст, съгласно който при подаване на заявление за изда­ване на виза за дългосрочно пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ диплома­тическите и консулските представителства на Република България и дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи ще извършват служебна справка за нае­тите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време, която ще включва обобщена справка за работодателя.

Изменени са текстовете на членове 39 и 44, регламентиращи правилата, по които Българската агенция за инвестиции и Министерството на иновациите и растежа ще установяват извършени инвестиции с оглед основанията за предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България.

Променя се и текстът на чл. 66, съгласно който временното удостоверение за напускане на Република България ще се издава от органите на Министерството на вътрешните работи.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г.

Заглавието на този акт се променя на Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет.

Създава се Съвет по цифровото десетиле­тие, като орган на Министерския съвет за осъществяване на цялостна координация, сътрудничество и кон­султация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната поли­тика в областта на цифровата трансформация в Република България.

Функциите на секретариат на съвета ще изпълнява дирекция „Информационни технологии, информационно общество, евро­пейска координация и международно сътрудничество“ на Министерството на електронното управление.

В този брой се допълва Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

С промените се цели надграждане на информационната система на нотариалната камара със създаването на два нови модула в нея.

Добавена е информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с моторни превозни средства и ремаркета, както и действия по регистрация пред органите на Министерството на вътрешните работи.

В информационната система ще се въвеждат и извлечения от пълномощни за извършване на действия пред органите на Националната агенция за приходите.

Коментарите са затворени.