Полезно в ДВ (бр. 36 от 21.04.2023 г.)

В брой 36 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Основната цел на промените в съществуващата нормативна уредба e тя да се приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове. Направените промени допълват или изменят действащата нормативна уредба, като отразяват освен законовите промени и идентифицирани в практиката проблеми по прилагане на акцизното законодателство.

Предвидено е лицата подали искане в срока по § 6в, ал. 1 от ПЗР на Закона за акцизите и да­нъчните складове (ЗАДС) да осъществяват дейността си при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензирани складодържа­тели, включително да водят отчетност и доку­ментация по реда на глава пета, раздел I от правилника, при отчитане на съответната специфика.

Лицата, подали искане за изда­ване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в срока по § 6в, ал. 2 от ПЗР на ЗАДС, както и лицата, притежаващи валидно разрешение за търговия с тютюневи изделия ще подават инвентаризационен опис към 30 септември 2023 г. за наличните количества течности за електронни цигари, съдържащи никотин без бандерол върху потребителската опаков­ка. Инвентаризационният опис ще се подава в срок до 31 октомври 2023 г. пред тери­ториалната дирекция по местонахождение на обектите.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 55 от 13.04.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход.

 С правилника се определят ус­тройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Консултативният съвет е експертно консултативно звено, което ще се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище относно българския произход на молителя в двумесечен срок от възлагането. При изготвянето на становище­то ще се взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице някое от обстоятелствата, определени в Закона за българското гражданство.

Становище от Консултативния съвет ще се дава при възлагане от страна на министъра на правосъдието.

С новата наредба се определят условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър, с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпъл­нителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход.

В Регистъра ще се вписват и данните за лицата, за които Консултативният съвет е постановил съответно положително или отри­цателно становище за наличие на български произход.

 

Коментарите са затворени.