Полезно в ДВ (бр. 35 от 18.04.2023 г.)

В брой 35 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

Съгласно разпоредбите на чл. 450б, ал. 1 и 501а, ал. 5 от ГПК министърът на правосъдието изгражда и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и единна онлайн платформа за електронни публични търгове.

С новата нормативна уредба е създадена регламентация на изцяло нов институт – информационна система за единна входна точка за запорите, уреждащ въвеждането на информация относно наложените запори върху движими вещи в обща платформа, в т.ч. изграждането, поддържането, воденето, съхраняването и достъпа до информационната система.

Информационната система за единна входна точка за запорите в Република България ще осигури възможност информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, да бъде централизирана в една база данни. Системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 75 от 6 април 2023 г. за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове.

С новия акт се уреждат допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят администраторите на бенчмаркове с малка значимост относно функцията по наблюдение по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

С новата наредба се осигурява и прилагането на Насоките за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“ (ESMA50-164-4285), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Прилагането на наредбата от страна на администраторите на бенчмаркове ще допринесе да се гарантират точността, стабилността и достоверността на бенчмарковете и на процеса за тяхното определяне. По този начин ще се осигури възможност на ползвателите да разберат по какъв начин се изготвя даден бенчмарк и да могат да оценят неговата представителност, значението му за отделните ползватели и неговата целесъобразност за определяне стойността на финансови инструменти и договори.

 

 

Коментарите са затворени.