Полезно в ДВ (бр. 34 от 11.04.2023 г.)

В брой 34 на “Държавен вестник” е обнародвано Определение № 4 от 4 април 2023 г. по конституционно дело № 2 от 2023 г.

 Делото е образувано на 25 януари 2023 г. по искане на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. първо от Конституцията с оглед на въпроса: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на Отечеството в мирно време на бъл­гарските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способно­стите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“.

Конституционният съд е преценил, че от него не може да се очаква да отиде извън необходимите и подходящи предели на тъл­кувателното му правомощие и да предостави конституционна консултация относно избор, който, ако бъде обективиран в законодателен акт, подлежи на контрол за конституционност на общо основание.

КС отклонява искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. първо от Конституцията и прекратява производството по конститу­ционно дело № 2/2023 г.

 

Коментарите са затворени.