Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно облагане и мениджмънт – Понятие „скрито разпределение на печалбата“; Приспадане на данъчен кредит при регистрация по избор; Увеличаване на отчетната стойност на сграда със стойността на машини и съоръжения; Сметка за изплатени суми – Компетентност за обявяване на трудов договор за недействителен; Служебно правоотношение на държавните служители

Данъци и данъчни облекчения

 • Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно отчитане и данъчно облагане по ЗДДС – Определяне на данъчната основа при замяна на недвижими имоти – Неприложимост на пазарната цена при бартер при условие, че е известна придобивната цена на имотите

  1. Данъчно облагане и мениджмънт – Обстоятелства за реализиране на отговорност на лице, в качеството му на управител на задължено юридическо лице както в хипотезата на ал. 1, така и по ал. 2 на чл. 19 ДОПК – Oтговорност за задълженията на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК, в хипотезата на извършени тегления на парични средства от банковите сметки на дружеството, представляващи скрито разпределение на печалба – Понятие „скрито разпределение на печалбата“
 • Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател – Данъчно третиране на платени от наемодателя данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци от името и за сметка на ползвателя – Включване на тези разходи в данъчната основа на доставките на услуги

 

  1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  2. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  3. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на данъчен кредит, в това число значението на реалното извършване на доставката за възникване на правото – Регулирана дейност, поради което от съществено значение е получателят да положи грижата на добър търговец и извърши предварителна проверка относно надежността и редовността на своите доставчици
 • Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит при регистрация по чл. 100, ал. 2 ЗДДС – Обвързаност за задължителна идентификация на основанията по чл. 99, ал. 6 ЗДДС и за ДЗЛ с регистрация по избор по чл. 100, ал. 2 ЗДДС – Право на приспадане, когато не е използван режимът на освобождаване

 

  1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  2. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 • Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията – Начин за определяне на отчетната стойност на сгради за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти – Увеличаване на отчетната стойност на сграда чрез включване стойността на машини, съоръжения, офис оборудване и стопански инвентар – Различно данъчно третиране в зависимост от начина на използване на сградата

  1. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Начин на функциониране на ваучерната система – Използване на ваучерите за храна за организиране на столово хранене, а не директно предоставяне на работниците и служителите – Дължимост на данъци и осигурителни вноски

 

 1. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Реално договорена и заплатена цена по повод покупко-продажбата на недвижими имоти, която се различава от данните от счетоводството, въз основа на които са начислени и разчетени и дължимите преки и косвени данъци във връзка със същите доставки, което е достатъчно да се приеме наличието на основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК

Труд и работна заплата

  1. Командировки в страната
  2. Командировки в чужбина
 • Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Защита на лица, сигнализиращи за нередности – Компетентност за обявяване на трудов договор за недействителен – Възможност за позоваване на нищожност на трудовия договор само след обявяването й от съда

 1. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от ППЗСПД, във връзка с  чл. 8г от ЗСПД
 2. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца
 4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца
 5. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца
 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца
 7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца
 8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
 9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
 10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
 11. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона семейни помощи за деца
 12. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
 13. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
 14. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
 15. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 16. Ред на отпускане на семейни помощи за деца, издаване и обжалване на заповеди
 17. Справка за отсъствие без уважителни причини от задължителна предучилищна подготовка – Приложение № 8 от ППЗСПД
 18. Справка от учебното заведение за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа без уважителни причини – Приложение № 4 от ППЗСПД
 19. Удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка – Приложение № 7 от ППЗСПД

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление (допълнително) – ЦРОЗ-8
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно  договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената – ЦРОЗ-2
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно договор за лизинг – ЦРОЗ-3
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно запор – ЦРОЗ-4
 5. Заявление за вписване на обстоятелства относно несъстоятелност – ЦРОЗ-5
 6. Заявление за вписване на обстоятелства относно особен залог – ЦРОЗ-1
 7. Заявление за изпълнение на указания – ЦРОЗ-7
 8. Заявление за обявяване на актове – ЦРОЗ-6
 9. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители.  Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Право за прекратяване на служебно правоотношение на основание придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Ключови показатели за България
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на длъжници с неуредени публични задължения над 5 000 лв.
 9. Списък на дружествата, регистрирани в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“
 10. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 11. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 14. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Коментарите са затворени.