Държавен вестник, брой 37 от 25.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 37 от 25.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 37 от 25.04.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с работата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 19.04.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 19.04.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 480 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 19.04.2023 г. за изменение на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 20.04.2023 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 21.04.2023 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
ТАРИФА за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
ТАРИФА за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации
НАРЕДБА № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори
НАРЕДБА № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България
НАРЕДБА № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети

 

Коментарите са затворени.