Държавен вестник, брой 36 от 21.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 36 от 21.04.2023 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Брой 36 от 21.04.2023 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и деветото Народно събрание РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и деветото Народно събрание РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШЕНИЕ за избиране на секретари на Четиридесет и деветото Народно събрание РЕШЕНИЕ за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2023 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 49 за награждаване на арх. Елко Зигмунд Хазан с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 13.04.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 13.04.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за българите в чужбина ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина НАРЕДБА за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 13.04.2023 г. за изменение на Постановление № 339 на Министерския съвет от 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 на МС от 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 18.04.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика РЕШЕНИЕ № 284 от 12.04.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 459 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) и за отмяна на Решение № 48 на Министерския съвет от 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн (ДВ, бр. 9 от 2012 г.) РЕШЕНИЕ № 459 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. РЕШЕНИЕ № 48 на МС от 27.01.2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници НАРЕДБА № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове НАРЕДБА № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им НАРЕДБА № 73 от 28.07.2022 г. за оповестяването на пазарни данни НАРЕДБА № 74 от 9.08.2022 г. за изискванията към дейността на пазарните оператори

Министерство на вътрешните работи Министерство на земеделието

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Iз-1707 от 07.11.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1707 от 7.11.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи49

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР  

Коментарите са затворени.