Държавен вестник, брой 35 от 18.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 35 от 18.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 35 от 18.04.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 10.04.2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 12.04.2023 г. за допълнение на Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492 на МС от 23.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара
НАРЕДБА № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № Н-3 от 06.04.2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“
НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 75 от 06.04.2023 г. за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-92 от 5.04.2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
ЗАПОВЕД № РД01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
ЗАПОВЕД № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

 

Коментарите са затворени.