Полезно в ДВ (бр. 27 от 24.03.2023 г.)

В брой 27 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за командировките в страната.

Съгласно промяната в текста на наредбата на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката ще се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.

По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования ще се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

В настоящия брой на ДВ се изменя Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В Приложение № 2 – Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари са определени са нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

С дневните пари се осигуряват сред­ства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи ще са за сметка на ведомството или предприятието и ще се отчитат срещу представен разходооправ­дателен документ.

Средствата за междуградски транспорт ще се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.

 

В този брой се изменя и допълва и Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение.

Добавени са група от нарушения, за които до този момент не са отнемани контролни точки, завишен е и размерът на отнеманите точки за определени нарушения, поради потребността от намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

 

Коментарите са затворени.