Полезно в ДВ (бр. 26 от 21.03.2023 г.)

В брой 26 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства.

Необходимостта да бъде приета изцяло нова наредба е обусловена от множеството нормативни изменения, направени с промените в Закона за подземните богатства от 2020 г.  С тези промени уредбата относно конкурсите и търговете е значително променена, като са допълнени изискванията за участие, както и финансовите, техническите и професионалните условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Нов ред е предвиден и за доказване изпълнението на тези изисквания.

            С новата наредба се цели да се намали административната тежест спрямо кандидатите, като се допуска електронна форма на попълване, подписване и подаване на заявленията и офертите им.

Наредбата регламентира ред за провеждане на явно наддаване, когато ценовите предложения на двама или повече кандидати в търга съвпадат.

Неприключилите до влизането в сила на наредбата конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства по заявления, подадени до 11 септември 2020 г. ще се довършват при условията и по реда на от­менената Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

 

Коментарите са затворени.