Полезно в ДВ (бр. 25 от 17.03.2023 г.)

В извънредния брой 25 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление  № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Съгласно направената промяна в разпоредбата на член 7 в състава на Гражданския съвет освен представители от професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите и журналистите е добавена и професионалната организация на адвокатите.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната.

На 9 декември 2022 г. е прието Решение на Народното събрание за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна. В изпълнение на т. 7 на решението, Министерският съвет следва да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до 3 (три) години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност. Направените изменения и допълнения създават условия за изпълнение на  решението на Народното събрание.

В настоящия брой на ДВ се допълва Постановление № 167 на МС от 22.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 се създава нова разпоредба, съгласно която до 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на дого­вори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната меди­цина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възло­жители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обо­собените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

В документацията за участие е необходимо да се посочат минималните изисквания към офертите, които са за част от номенкла­турите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офер­тите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.

 

 

 

Коментарите са затворени.