Полезно в ДВ (бр. 23 от 14.03.2023 г.)

В брой 23 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика.

Съгласно промяната в текста на чл. 17 притежателят на разрешение за търго­вия на едро с лекарствени продукти е длъжен в срок до 10 дни от датата на уведомяването да приеме доставените от него лекарствени продукти на притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти или на друг притежател на разрешение за търговия на едро, ако са изпълнени изброените в новия текст условия.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интер­венциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за провер­ките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Основните цели на новата наредба са гарантиране на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез създаване на национални правила за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи намаления и законосъобразни откази от плащания при установени нередности и други случаи на неспазване на условията за подпомагане, както и  преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени и екологизацията на производството.

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

– успешно стартиране на прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;

– усвояване на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите, включени в Стратегическия план по линия на директните плащания;

– ефективна защитата на финансовите интереси на Съюза и на националните средства за съфинансиране на интервенциите в Стратегическия план;

– предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени.

 

 

Коментарите са затворени.