Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни данъчни декларации – регламент; Данъчен финансов резултат и дължим годишен корпоративен данък; Изисквания към счетоводството на предприятието; Командировки в страната и чужбина; Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда; Тълкувателни постановления -Определяне субекта на отговорността

 Данъци и данъчни облекчения

 • Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци – Право на възстановяване на платен ДДС върху несъбрани и неплатени вземания към клиенти – Нарушаване на забраната данъчната администрация да събира ДДС в размер, надвишаващ получения – Налагане на ДЗЛ на прекомерна тежест по отношение на целта, която се очаква да бъде постигната

 

  1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г. (DOC-формат)
  2. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (PDF-формат)
  3. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (PDF-формат)
  4. Данъчно облагане и мениджмънт – Отговорност на лицето за задължения за данък добавена стойност – Отказано право на данъчен кредит и начислен ДДС поради непредставяне на документи за извършени облагаеми доставки с нулева ставка на данъка
  5. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Факти и обстоятелства, водещи до отклонение от данъчно облагане по сключени сделки между лица, за които се сочи, че са свързани, предвид легалното определение за това в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК – Продажба на дружествени дялове и на дейността на ЕТ на номиналната им стойност
  6. Искане за регистрация на чуждестранен оператор на платформа по смисъла на чл. 143я(6), ал. 3 от ДОПК
  7. Искане за третиране като изключен оператор на платформа по смисъла на чл. 143я(6), ал. 5 от ДОПК
  8. Облагане с ДДС на нови превозни средства – Право на приспадане на платения при придобиването на дълготрайни материални активи (ДМА) данък върху добавената стойност – Липса на доказателства автомобилът да се е използвал за целите на независимата икономическа дейност
  9. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност
  10. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива – Доказване на извършени услуги с непълни фактури – Непредставяне на съпътстващи съставянето на фактурите документи или несъответствие на данните в тях
  11. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  12. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 19, ал. 1 ДОПК – Издаване на ревизионен акт преди образуване на производство по несъстоятелност – Еднакво действие на факта на погасяване на вземането както за главния длъжник, така и за третите лица, които отговарят за задължението му
  13. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък – Право на преотстъпване на корпоративен данък – Третиране на невнесените авансови вноски като подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
  14. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
  15. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
  16. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
  17. Приложение № 4 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за определяне на временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби (DOC-формат)
 • Регистрация по ЗДДС – Основание за задължителна регистрация по ЗДДС при реализиран облагаем оборот в рамките на два последователни месеца – Закъснение при подаване на заявление за регистрация – Приложимост на разпоредбата на чл. 102, ал. 4, изр. второ ЗДДС при наличие на една единствена облагаема доставка

 

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Кумулативно изискуеми елементи от фактическия състав на чл. 177, ал. 2 ЗДДС за ангажиране на отговорността на ревизираното дружество за дължимия от неговия доставчик, но невнесен данък – Субективно знание у получателя, че данъкът няма да бъде внесен – Съгласие за разваляне на предходната доставка – Задължение на доставчик по развалена доставка, да издаде кредитно известие към издадената фактура
 2. Уведомление за извършване на дейност като оператор на платформа

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Определяне субекта на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Искане за замяна на обезпечителна мярка – Обр. № Сд-55

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за счетоводството – документиране на операциите, инвентаризация – Счетоводство на дружество, водено в нарушение на чл. 3, чл. 24 и чл. 9, т. 2 от ЗСч, което не представя обективно имущественото и финансово състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието – Установяване характера на договорите, сключени от дружеството с физически лица – извод, че сключените от дружеството граждански договори с физически лица по своята същност прикриват трудови договори
 3. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 – 2022 година
 4. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 – 2022 година (попълва се само от банките)
 5. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Декларация за осведоменост при възстановяване на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“
 3. Декларация за осведоменост при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“
 4. Командировки в страната
 5. Командировки в чужбина
 6. Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда
 7. Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
 8. Трудов договор за стажуване
 9. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация
 2. Заявление за връчване на разпореждане на основание чл. 10, ал. 8, изречение последно от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Обр. П-27
 3. Заявление за даване на съгласие за удържане на суми по задължение – Обр. П-13
 4. Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка с пенсия и/или добавка – Обр. П-25
 5. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 6. Заявление за изплащане на неполучени пенсии – Обр. П-15
 7. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 8. Заявление за превеждане на пенсия в доставчик на платежни услуги, подадено чрез доставчика – Обр. П-1А
 9. Заявление изплащане на неполучена пенсия и добавки към нея от починал пенсионер – Обр. П-14
 10. Примерен образец на пълномощно без нотариална заверка – Обр. П-16

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2023 год. се приемат данъчни декларации
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Коментарите са затворени.