Нова Европейска финансова практика – март 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-78/21 от 2 март 2023 година

Свободно предоставяне на услуги – Свободно движение на капитали – Национална мярка, която задължава кредитна институция да прекрати деловите взаимоотношения или вече да не установява такива взаимоотношения с лица, които не са граждани на съответната държава – Ограничаване – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Пропорционалност – Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Недостатъци в системата за управление на риска на кредитна институция. Финансовите заеми и кредити, както и операциите с текущи и депозитни сметки във финансови институции, и по-специално кредитни институции, представляват движения на капитали. Административна мярка, с която компетентният орган на държава членка, от една страна, забранява на кредитна институция да установява делови взаимоотношения с физически или юридически лица, които нямат връзка с държавата членка и чийто месечен кредитен оборот надвишава определен размер, и от друга, задължава институцията да прекрати такива делови взаимоотношения, когато са били установени след приемането на мярката, представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги.

Спор относно законосъобразността на санкцията и административните мерки, постановени с цел да се предотврати опасността кредитна институция да участва в изпиране на пари и финансиране на тероризма.

дело С-477/21 от 2 март 2023 година

Социална политика — Организация на работното време — Междудневна и междуседмична почивка — Национална правна уредба, която предвижда минимална продължителност на междуседмичната почивка от четиридесет и два часа — Задължение за предоставяне на междудневна почивка — Условия за предоставяне — Понятие „междуседмична почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на безопасността и здравето на работниците. Право на ограничаване на максималната продължителност на работното време и на периоди на междудневна и междуседмична почивка. Междудневна и междуседмична почивка. Метод на изчисляване и условия и ред за предоставяне. Когато на работника се предоставя междуседмична почивка, той има право да ползва и междудневна почивка, предхождаща посочената междуседмична почивка.

Понятие „междуседмична почивка“.

Спор по повод ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка.

дело С-664/21 от 2 март 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Срок за представяне на доказателства — Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която забранява представянето и събирането на нови доказателства за изпълнението на материалноправните условия от Директива 2006/112 в хода на административното производство в резултат на което е издаден ревизионният акт, по-специално след извършването на данъчна ревизия, но преди издаването на този акт, стига да са спазени принципите на равностойност и ефективност.

Спор по повод на определянето на допълнително задължение за плащане на данък върху добавената стойност.

дело С-42/22 от 9 март 2023 година

Освобождаване от ДДС – Освобождаване на застрахователните и презастрахователните сделки – Освобождаване на доставките на стоки, използвани единствено за освободена дейност – Препродажба на претърпели произшествие превозни средства, придобити от застраховани лица – Принцип на данъчна неутралност – Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните със застрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделките, при които застрахователните дружества продават на трети лица вторични суровини от превозни средства, претърпели произшествие по повод покрити от това дружество застрахователни събития, които то е придобило от застрахованите лица, не попадат в приложното поле на чл. 135, параграф 1, буква а) от Директивата за ДДС. Принципът на данъчна неутралност допуска липсата на освобождаване на сделките, при които застрахователните дружества продават на трети лица вторични суровини от превозни средства, претърпели произшествие по повод покрити от това дружество застрахователни събития, които то е придобило от застрахованите лица, когато тези придобивания не пораждат право на приспадане.

Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните съсзастрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“.

Спор между застрахователна компания и Данъчен орган по повод на това дали сделките по препродажба на претърпели произшествие превозни средства, реализирани от това дружество, подлежат на облагане, или са освободени от облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-177/22 от 9 март 2023 година

Компетентност при потребителски договори — Поведение на лицето, което претендира качеството потребител, което може да създаде впечатление у другата страна по договора, че това лице действа с професионална или търговска цел — Понятие “потребител”

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се определи дали лице, сключило договор, може да се квалифицира като „потребител“, следва да се вземат предвид настоящите или бъдещите цели, преследвани със сключването на този договор, независимо от естеството на извършваната от това лице дейност — като наето лице по трудово правоотношение или като самостоятелно заето лице. Когато при цялостната преценка на информацията, с която разполага националният съд, се окаже невъзможно да се установят надлежно някои обстоятелства по сключването на договор, по-специално що се отнася до означенията в договора или до участието на посредник при сключването му, националният съд трябва да прецени доказателствената стойност на тази информация.

Понятие “потребител”.

Спор между австрийска гражданка и германско дружество, относно компетентността на австрийските съдилища да се произнесат по иск за обезщетение за скрити недостатъци на моторно превозно средство, предмет на договор за продажба.

дело С-239/22 от 9 март 2023 година

Данък върху добавената стойност — Доставка на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя преди първото обитаване — Липса на разпоредби във вътрешното право, предвиждащи подробните правила за прилагането на критерия, свързан с първото обитаване — Случаи на освобождаване — Доставка, след преобразуване, на сграда, която е била обитавана за първи път преди преобразуването — Национална административна доктрина, която приравнява съществено преобразуваните сгради на нови сгради — Понятие „преобразуване на сграда“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предвиденото в член 135, параграф 1, буква й) от Директивата за ДДС освобождаване за доставката на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя, различни от тези, чиято доставка е извършена преди първото обитаване, се прилага и за доставката на сграда, която е била обект на първо обитаване преди преобразуването й, дори съответната държава членка да не е предвидила във вътрешното си право подробни правила за прилагане на критерия за първо обитаване към преобразуванията на сгради.

Понятие „преобразуване на сграда“.

Спор относно размера на данъка върху добавената стойност, дължим от дружество за преобразуването на старо училище в апартаменти и офиси.

дело С-752/21 от 9 март 2023 година

Митнически кодекс на Съюза – Правни средства за защита – Митническа контрабанда – Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство – Национално законодателство, което изключва третото лице от категорията на лицата, оправомощени да обжалват наказателното постановление, с което се разпорежда отнемането

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която не предвижда право на обжалване на наказателно постановление за лице, чието имущество е отнето въз основа на такова постановление, в което обаче това лице не се разглежда като извършител на административното нарушение, свързано с наложената санкция.

Рамково решение 2005/212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления не е приложимо ratione materiae в случай, в който извършеното деяние не представлява престъпление.

Спор между JP, българско търговско дружество, и Митница България по повод на приетото от последния решение за отнемане в полза на българската държава на превозно средство, собственост на JP, послужило за контрабанда на стоки.

дело С-6/22 от 16 март 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута — Запазване на договора без неравноправни клаузи — Воля на потребителя договорът да бъде обявен за недействителен — Правомощия и задължения на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато договор, сключен между потребител и продавач или доставчик, е обявен за недействителен поради неравноправност на някоя от клаузите му, последиците от това обявяване на недействителност трябва да бъдат уредени в националното право на държавите членки в съответствие с предоставената с директива защита на съответния потребител, като по-конкретно се гарантира възстановяване на правното и фактическото положение, в което той би се намирал, ако неравноправната клауза не съществуваше. Национален съд, който, като има предвид цялото вътрешно право, взема всички необходими мерки, за да защити потребителя от особено неблагоприятните последици, които би могло да породи за него обявяването на недействителността на договора.

Спор относно последиците от обявяването за недействителен на сключен договор за ипотечен кредит.

дело С-351/21 от 16 март 2023 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане – Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции – Задължение на този доставчик да възстанови на платеца сумата на неразрешените трансакции – Задължение на посочения доставчик да предостави на платеца информация, свързана със съответния получател – Понятие „получател“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Еднократни платежни операции. Предоставяне на информация, свързана с получателя. Доставчикът на платежни услуги на платеца е длъжен да му предостави информацията, позволяваща идентифицирането на физическото или юридическото лице, което е получило платежна трансакция, с която е задължена сметката на този платец, а не само информацията, с която този доставчик разполага по отношение на тази платежна трансакция, след като е положил максимални усилия.

Понятие „получател“.

Спор между Z и банкова институция, в която ищецът е титуляр на банкова сметка, относно две платежни трансакции, извършени с дебитната карта на този ищец и считани от него за неразрешени трансакции.

дело С-100/21 от 21 март 2023 година

Емисии на замърсители – Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ – Защита на интересите на отделния купувач на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство – Право на обезщетение за вреди, основано на деликтната отговорност на производителя на това превозно средство – Начин за изчисляване на обезщетението за вреди – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Одобрение на моторните превозни средства. Регламент № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства освен общи интереси, защитава и частните интереси на отделния купувач на моторно превозно средство спрямо производителя, когато то е оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство по смисъла на последната разпоредба. Правилата за присъждането на обезщетение за вредите, действително причинени на купувача на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство се определят от правото на съответната държава членка.

Спор между QB и производител на автомобили, относно това дали QB има право на претендираното от него обезщетение за вреди и как трябва да се изчисли обезщетението, което евентуално му се дължи поради придобиването на дизелово моторно превозно средство, оборудвано със софтуер, който намалява рециркулацията на замърсяващите газове на това превозно средство според външната температура и не отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза.

дело С-574/21 от 23 март 2023 година

Прекратяване на договор за търговско представителство — Право на обезщетение на търговския представител — Оправдано обезщетение — Комисиона за бъдещи сделки — Нови клиенти, които търговският представител е привлякъл — Съществуващи клиенти, с които търговският представител значително е увеличил обема на търговията — Еднократна комисиона — Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Самостоятелно заети търговски представители. При определяне на обезщетение следва да се вземе предвид и комисионата, която търговският представител би получил, ако договорът му за търговско представителство хипотетично продължаваше да действа, за сключени след прекратяването на този договор сделки с нови клиенти, които е привлякъл за принципала преди това прекратяване, или с клиенти, с които значително е увеличил обема на търговията преди това прекратяване.

Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“

Спор относно искане за обезщетение при прекратяване на договор за търговско представителство между търговски представител и дружество.

 

Коментарите са затворени.