Държавен вестник, брой 28 от 28.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 28 от 28.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 28 от 28.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози
НАРЕДБА № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-09-361 от 24.03.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)
МЕТОДИКА по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-16 на НЗОК от 20.03.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с антиревматични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ

 

Коментарите са затворени.