Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 26 от 21.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 14.03.2023 г. по конституционно дело № 4 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 17.03.2023 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства
НАРЕДБА за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства
НАРЕДБА за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства

Министерство на здравеопазването

ПОПРАВКА към Решение C(2014) 2258 (окончателно) на Комисията от 10 април 2014 г. за одобряване на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие съгласно Решение 1082/2013/ЕО
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.