Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 25 от 17.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 15.03.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната, приета с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 15.03.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 на МС от 24.09.2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 15.03.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 на МС от 22.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 15.03.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 16.03.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 на МС от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 на МС от 29.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Русе за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 188 от 16.03.2023 г. за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г
РЕШЕНИЕ № 545 на МС от 28.06.2004 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 11 от 10.03.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по автоматизация“
НАРЕДБА № 9 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по автоматизация“

 

Коментарите са затворени.