Полезно в ДВ (бр. 18 от 24.02.2023 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 14 февруари

2023 г. за вписването, квалификацията и възнаграж­денията на вещите лица.

Целта на новия акт е в съответствие със законовата делегация на чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт да детайлизира условията и реда за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Приложното поле на Наредба № Н-1 обхваща реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица; условията, на които трябва да отговарят тези специалисти; условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица; правото на достъп до Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ и данните, които се въвеждат в нея.

Наредбата ще се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация за подпомагане на процеса по внедряване в националните имунизационни програми на политики, основани на доказателства, от ключова роля е наличието на независим орган/съвет от експерти, който да подпомага министерствата на здравеопазването в сферите като качество и безопасност на ваксините, имунизационни стратегии, поддържане на висок ваксинационен обхват, внедряване на нови антигени в имунизационните програми, промени в схемите на приложение на ваксините, закупуване, правилно съхранение и употреба на ваксините.

В тази връзка е променен консултативният орган по чл. 5а от наредбата, като са разширени неговият състав и функции.

Националният експертен съвет по имунизации ще анализира изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката в страната и ще предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора на имунопрофилактиката. Той ще изготвя предложения за политики за имунизация, вкл. и за препоръчителни и целеви имунизации, като периодично и при необходимост ще предлага научни препоръки за прилагането на типа ваксини за отделните възрастови групи за ваксините, които са предмет на наредбата.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

С редакцията на Наредба № 3 се цели регламентирането на ясна процедура и обективни критерии и условия за лицензиране на определени дейности, в т.ч. по отношение на лицата, които имат право да кандидатстват за издаването на лицензия, изискванията, на които заявителите следва да отговарят, критериите по отношение отделните елементи и предназначението на мрежата, определянето на границите на лицензионната територия, респ. изменението на обхвата на лицензионната територия на засегнатите оператори на електро- и газоразпределителни мрежи, както и необходимите данни и документи за доказаване на горните обстоятелства.

Направени са и промени в условията на съществуващия режим на издаване на лицензии и одобряване на бизнес планове от КЕВР с цел улесняване на процедурата.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.