Полезно в ДВ (бр. 16 от 17.02.2023 г.)

В брой 16 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за пре­доставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за про­грамен период 2021 – 2027 г.

С новия акт се определят: – детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г.; – структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията; – изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;

– правила за осигуряване на видимост, про­зрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

В новия брой на ДВ е обнародвано и Споразумението за финансиране по Механизма за възста­новяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.

Споразумението е сключено в изпълнение на Приложение от 28 април 2022 г. към решение за изпълнение на Съвета за одобряване оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), съгласно което капиталовите инструменти по ПВУ ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) между правителството на Република България и ЕИФ.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г., с цел осигуряване на ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки. Механизмът е специално създаден инструмент, предназначен за преодоляване на неблагоприятните въздействия и последиците от кризата във връзка с COVID-19 в Съюза.

Основната цел на ЕИФ е да подпомог­не достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и предприятия със средна капитализация чрез рисков капитал и гаранционни инструменти, като използва или собствени средства, или такива, налични в рамките на мандати, поверени му от трети страни. Съгласно член 2 от Устава на ЕИФ Европейският инвестиционен фонд допринася за преследването на целите на Европейския съюз; по-специално той се ангажира с развитието на общество, основано на знанието, съсредоточено върху иновациите, растежа и заетостта, насърчаването на предприемаческия дух, регионалното развитие и сближа­ването на Европейския съюз. Съгласно параграф 8 от Преамбюла на Регламент (ЕС) 2021/241 частните инвестиции биха могли да бъдат стимулирани и чрез схеми за публични инвестиции, включително финансови инструменти, субсидии и други инструменти, при условие че са спазени правилата за държавни помощи.      

Коментарите са затворени.