Полезно в ДВ (бр.15 от 14.02.2023 г.)

В брой 15 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Целта на промените е да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в съществуващата нормативна уредба, както и да се прецизират разпоредбите с цел практическото им прилагане. Те са съобразени с приоритетите на националната политика за младежта, както и с отчетените потребности за усъвършенстване на процедурите и разширяване на възможностите за привличане на външен експертен ресурс в процеса на оценка и селекция на проектните предложения по националните програми за младежта и младежки дейности.

Измененията в нормативния акт коригират текстове, касаещи невъзможността на юридически лица и неформални групи да изпълняват повече от един проект по програмите на Министерството на младежта и спорта. По този начин се дава възможност на организациите да бъдат бенефициери по различни програми, което ще разшири възможностите за изпълнение на проекти в полза на младежта, изпълнението на целите на политиката, постигане на заложените индикатори по програмите, а също така и обхвата в териториален план на млади хора в дейности и услуги.

В този брой се изменя и допълва и Устройстве­ният правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

С промените се цели да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността в работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За целта се създава организационна структура, която в по-висока степен да обслужва комплексната надзорна функция на агенцията чрез акцентиране върху контрола и качеството, както на предоставяната медицинска помощ, така и на работата на самата агенция. Сега съществуващата структура рязко разграничава отделни функционални задължения, без да отчита тяхната тясна взаимосвързаност.

С направените изменеия се цели и ясно разпределение на компетентностите на звената в структурата на администрацията и разпределение на щатната численост, в съответствие с обема на възложените дейности и на приоритетите на ИАМН към настоящия момент.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.