Полезно в ДВ (бр. 14 от 10.02.2023 г.)

В брой 14 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

Съгласно направената промяна Министерският съвет ще определя минималната работна заплата за стра­ната за всяка календарна година.

Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година ще се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Определената мини­мална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за пътищата.

В закона е предвидено лице, заплатило годишна електронна винетка да се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зави­симост от предоставените данни за контакт, два пъти – в 14-дневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката и втори път в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.

Лице, заплатило тримесечна елек­тронна винетка ще се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зависимост от предоставените данни за контакт, в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.

Уведомяването и в двата случая има информативен характер и ще се извършва от лицето, събиращо пътни такси, или от дос­тавчик на услуги, в зависимост от това чрез кое от тези лица е заплатена последната пътна такса.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 г.

Стратегията има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане. Тя е базирана на Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г., чиито цели са:

– да даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да изграждат своята устойчивост и да ги подси­гури с умения за живота, за да се справят с променящия се свят;

– да насърчи младите хора и да им пре­достави необходимите средства да бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност;

– да подобри решенията в областта на политиката и начина, по който те въздейст­ват върху младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, образованието, здравеопазването и социалното приобщаване;

– да допринесе за изкореняването на бед­ността сред младежите и всички форми на дискриминация, както и да насърчи социал­ното приобщаване на младите хора.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.