Полезно в ДВ (бр. 13 от 07.02.2023 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” се допълва Законът за здравното осигуряване.

Определят се критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Националните рамкови договори вече трябва да съдържат изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Договорите ще включват и методика за финансиране на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебните заведения за болнична помощ.

В срок до шест месеца от влизането в сила на Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване Министерският съвет трябва да приеме изменения и допълнения в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

 В този брой се изменя Решение № 642 на Минис­терския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Срокът на валидност на регистраци­онните карти на чужденците с предоста­вена временна закрила, който изтича до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

 

 

 

Коментарите са затворени.