Полезно в ДВ (бр. 11 от 02.02.2023 г.)

В извънредния брой 11 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за енергетиката.

Новата правна уредба за съхранение на електроенергия, въведена с Директива 2019/944/ЕС и националната разпоредба в ЗЕ, приета въз основа на Директивата играе важна роля за насърчаване на напредъка в областта на съхранението на електроенергия.

С направените промени се въвежда класифициране на съхранението на енергия като една от електроенергийните дейности (в допълнение към дейностите по производство, търговия, дейности на системен оператор, дейности на оператор на разпределителната система и дейности на оператор на електроенергийния пазар). Понастоящем има правна празнина по отношение на регулирането на съхранението на енергия в България. На практика съхранението на енергия често се класифицира като генериране. Направените промени целят да се подобри правната сигурност и предвидимостта за участниците на пазара. Допълнени са и норми относно собственост на съоръжения за съхранение на енергия.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Гражданският процесуален кодекс.

Предвижда се връчването на адвокат да става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят ще посочва името и качеството на получателя. Връчването на адвокат ще може да се извър­ши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване.

Съгласно направените промени изпълнителният лист ще се издава в елек­тронна форма и ще се подписва от съдия от съот­ветния съд. Когато издаването на изпълнителен лист в електронна форма не е възможно, ще се издава изпълнителен лист в един екземпляр на хартиен носител. След издаването на изпълнителния лист в електронна форма съдебните изпълнители и държавните учреждения, до които е подадено искане за плащане ще получават достъп до него чрез Единния портал за елек­тронно правосъдие.

Всички процесуални действия в заповедното производство ще се извършват в електронна форма и всички актове на съда в производството, включително заповед за изпълнение и изпълнителен лист, ще се издават в електронна форма, освен когато изрично е предвидено друго. Заявителят и длъжникът ще могат да из­вършват процесуални действия и писмено на хартиен носител, освен когато изрично е предвидено друго.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за ме­диацията.

Съгласно промяната законът ще урежда и процедурата по ме­диация по висящи съдебни дела.

В текста на закона е добавена нова Глава шеста „Медиация по висящи съдебни дела“.

В случаите и при условията, предвидени в закон, съдът ще задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която ще се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд. Извън посочените случаи процедура по медиация в съдебен център по медиация ще може да се провежда и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Коментарите са затворени.