Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец февруари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен отчет за дейността на предприятията – Отчет за приходите и разходите – 2022 г.; Oсигурителни вноски и осигурителен доход – 2023 г.; Необлагаема икономическа дейност на дружество; Бюджетна процедура за 2024 г.

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Правен характер на тристранни споразумения, които представляват договори за заместване в дълг, както и налице ли е хипотезата в чл. 115, ал. 2 ЗДДС – „Друг възмезден начин“ за уреждане взаимоотношенията между издателя на кредитните известия и купувачите по предварителните договори – Разлика между „заместване в дълг“ и „встъпване в дълг“
 2. Банкова гаранция – Приложение № 41 от ППЗАДС
 3. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на данъчен кредит по договор за абонаментно обслужване – Обвързване на договореното възнаграждение с постигане на конкретно обективиран резултат – Липса на извършени последващи облагаеми доставки във връзка с договорените услуги
 4. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23б, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 2д от ППЗАДС
 5. Искане за възстановяване на акциз на чл. 76ж, ал. 11 от ЗАДС – Приложение № 2в от ППЗАДС
 6. Искане за регистрация на временно сертифициран изпращач по чл. 76х от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 43 от ППЗАДС
 7. Искане за регистрация на временно сертифициран получател по чл. 76ц от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 45 от ППЗАДС
 8. Искане за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 36 от ППЗАДС
 9. Искане за регистрация на сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 39  от ППЗАДС
 10. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит за извършена електронна услуга по предоставяне на отдалечен достъп до сървър – Определяне мястото на изпълнение на услуга по резервиране на пространство за бъдеща ко-локация – Прилагане на механизма на обратно начисляване
 11. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 12. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност – Необлагаема икономическа дейност на дружество – Извършване на освободени доставки с предмет финансови услуги по смисъла на чл. 46, ал. 1 ЗДДС, поради което за дружеството не се установява наличие на право на приспадане на ДДС, в това число и на частично приспадане по реда на чл. 73 от ЗДДС – Услуги пряко свързани с намерение за придобиване и управление на дялово участие в местни и чуждестранни юридически лица и конкретно капиталово инвестиране
 13. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Установяване факта на неефективно внасяне на ДДС по извършени доставки като предпоставка за ангажиране отговорността по чл. 177 от ЗДДС – Наличие на специфични търговски взаимоотношения между доставчик и клиент – Опериране на едно и също лице с банковите сметки на доставчик и получател
 14. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 15. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС – Причинно-следствена връзка между поведението на задълженото лице и невъзможността да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски на дружеството
 16. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г.
 17. Уведомление за изпращане на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз съгласно чл. 76к, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 9и към ППЗАДС
 18. Уведомление за получаване на акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз съгласно чл. 76л, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 9к към ППЗАДС
 19. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 38  от ППЗАДС
 20. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран получател – Приложение № 42 от ППЗАДС
 21. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач – Приложение № 44 от ППЗАДС
 22. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран получател – Приложение № 46 от ППЗАДС
 23. Удостоверение за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 37 от ППЗАДС
 24. Удостоверение за регистрация на сертифициран получател – Приложение № 40 от ППЗАДС

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2022 година
 2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2022 година
 3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 4. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 5. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2022 година
 6. Справка за група предприятия през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 7. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 8. Справка за данъците и таксите за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 9. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2022 година
 10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година (ЕТ)
 11. Справка за местните единици за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 12. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година
 13. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година
 14. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 15. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 16. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 18. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2022 година
 19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 20. Справка за потреблението на горива и енергия за 2022 година
 21. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2022 година (попълва се само от търговските банки)
 22. Справка за предприятието (ЕТ) през 2022 година
 23. Справка за предприятието през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 24. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2022 година
 25. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2022 година
 26. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2022 година
 27. Справка за продажбите и търговските обекти през 2022 година
 28. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2022 година
 29. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2022 година
 30. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 31. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 32. Справка за разходите на суровини и материали за 2022 година
 33. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 34. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2022 година
 35. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2022 година
 36. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2022 година
 37. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 38. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2022 година

Труд и работна заплата

 1. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 2. Работна заплата – структура и организация

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството (Обр. УП-4)
 2. Декларация на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Закона за хората с увреждания
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания
 7. Удостоверение за зачетен осигурителен стаж по оригинални удостоверения, съхранявани в пенсионното досие – Обр. УП-21
 8. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Дължимост на законна лихва за забавено плащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст – Начален момент на изплащане на лихвата

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 7. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Заявление за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП
 4. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 5. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 6. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 7. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. – 2023 г.
 8. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 9. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки)
 10. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 11. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 12. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 13. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 14. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 15. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2023 г.
 16. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица
 17. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.