Държавен вестник, брой 18 от 24.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 18 от 24.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 18 от 24.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 20.02.2023 г. за създаване на Съвет за икономически анализи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 22.02.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 22.02.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 1.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-8 от 16.02.2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Министерство на финансите

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България („Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София и от страна на ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. – клон София, на 25 януари 2023 г. в София

Министерство на околната среда и водите
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица19

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1690-НС от 20.02.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2023 г.

 

Коментарите са затворени.