Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 13 от 07.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военно разузнаване“ през 2021 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2021 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 2021 г.
РЕШЕНИЕ за обявяване на Големия глад – Гладомор, в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 02.02.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 96 от 01.02.2023 г. за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение № 242 на Министерския съвет от 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 642 на МС от 4.08.2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Министерствo на земеделието

НАРЕДБА № 1 от 25.01.2023 г. за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1588-НС от 02.02.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция-2016 г.

 

Коментарите са затворени.