Полезно в ДВ (бр. 8 от 26.01.2023 г.)

В извънредния брой 8 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за хората с увреждания.

Промените предвиждат при забавяне на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи.

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по сми­съла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на новите експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК без прекъсване.

Право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност ще имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия.

Регионалната здравна инспекция ще уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за тру­довата миграция и трудовата мобилност.

С направените промени се улеснява достъпът до пазара на труда на висококвалифицирани специалисти – граждани на страни извън Европейския съюз чрез издаването на т.нар. Синя карта.

Дава се възможност за подаване по електронен път на различни документи, разширява се и обхватът на определението за висококвалифициран работник.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за чужденците в Република България.

Съгласно редакцията в закона няма да се изисква виза, разрешение за ра­бота или друго разрешение, освен разрешение тип „Синя карта на ЕС“, когато чужденец, притежаващ валидно разрешение тип „Синя карта на ЕС“, издадено от държава – членка на Европейския съюз, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, влезе и пребивава в Република България.

В този брой се изменя и допълва и Законът за административното регулиране на икономиче­ските дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Според измененията, при наличие на заплаха за националната сигурност, злоупотреба с монополно положение или наложени международни ограничителни мерки държавата ще има възможност да поеме оперативното управление на дружество. Поемането на контрола ще става чрез назначаване на особен представител от държавата.

Особеният търговски управител ще се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок със заповед от министъра на икономиката и индустрията по предложение на консултативния съвет, като целта е да бъде защитен държавният интерес, когато има опасност от засягане на националната сигурност или нарушаване на ограничителни мерки от международни организации, задължителни за България.

 

 

 

Коментарите са затворени.