Полезно в ДВ (бр. 7 от 24.01.2023 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” е обнародван Законът за компенсиране на разходите на потребите­лите за транспорт.

С новия закон се уреждат условията и редът за събиране на месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, и разходването на вноските за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Задължени лица по този закон са лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия.

Събраните вноски ще се разходват по програми, одобрени от Министерския съвет, за финансова подкрепа на физически лица за транспорт.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

При отпуск при временна неработоспособност и поради бременност и раждане с продължителност до 90 календарни дни командировъчните пари ще се изплащат в размер 80 на сто – когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто – когато се ползва в Република България. Когато отпускът при временна нерабо­тоспособност и поради бременност и раждане е с продължителност над 90 календарни дни, след деветдесетия ден командировъчни пари няма да се изплащат.

С правата по наредбата за всяка ка­лендарна година ще се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от съответната годи­на от задграничния мандат.

 Промените предвиждат още служителите в българските дипломатически мисии да не получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2023 г.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано и Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г. С приетото постановление се уреждат условията и редът за финансирането на социалните услуги, които ще функционират през тази година, по приключили проекти на оперативни програми. Продължава се и политиката за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, поради липса на свободни места.  

Коментарите са затворени.