Полезно в ДВ (бр. 6 от 20.01.2023 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за ус­тройство на територията.

Няма да се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.

За монтаж на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им кон­струкции, разположени извън урбанизира­ните територии, няма да се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план.

Няма да се изисква и разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и под­мяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не над­хвърля до 20 kW.

В този брой се изменя и допълва и Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Промените произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта. С редакцията в текста на правилника се цели облекчаване на съществуващата административна процедура по регистрация на търсещите работа лица и намаляване на административната тежест за работодатели при кандидатстване за получаване на средства по насърчителните мерки за заетост и обучение; регламентиране на дейности за насърчаване интеграцията в заетост на икономически неактивните лица; регламентиране на реда и условията за финансиране на процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъс­нали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления.

Основната цел на новата наредба е да се внесе нормативна яснота като се определят съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти.

Регистърът ще се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в регистъра, както и данните и информацията, които следва да се предоставят от висшите училища по отношение на регистъра на студентите и докторантите. Посочени са още начинът на осъществяване на достъп до вписаните обстоятелства, както и за кои данни е осигурено свободно извършване на справки.

 

 

Коментарите са затворени.